Imej halaman
PDF
EPUB

udgivet

af

den danske historiske Forening,

ved Selskabets Bestyrelse.

Redigeret

af

C. Molbech,

den historiske Forenings Secretair.

Andet Bind.

Kiøbenhavn.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1841.

WAWFORD LIBRARY

ARR 11 1966
STACKS

DL101

нь

Series 1

V. 2

Fortal e.

Endnu turde der vel være Grund til at gientage, hvad for noget over et Aar siden blev sagt i Fortalen til første Bind af nærværende Tidsskrift: at saavel dette Foretagende selv, som Selskabet, fra hvilket det udgaaer, i sammes Virken overhove det, maa ansees for at være i en Udviklingsperiode, hvorfor begges fremtidige Stiftelse og Frugter først efter en længere Lids Forløb kunne bedømmes. Den historiske Forenings Bestyrelse, og Tidsskriftets Redacteur, have imidlertid bestræbt sig for, efter bedste Evne at benytte de Midler og Kræfter, som stode til deres Raadighed. Det tilkommer ikke dem, at dømme om Frugterne af denne Virksomhed; Foreningen selv tilhører det nærmest at afgive en Dom over, hvorvidt den finder sig tilfredsstillet ved det hidtil opnaaede Hovedresultat: at i et Tidsrum af lidt over to Aar have to Bind af originale historiske Bidrag og Afhandlinger, der tilsammen udgiøre imellem 70 og 80 Ark, funnet forlade Pressen og tildeles Selskabets Medlemmer. Besty, relsen kan derhos ikke andet end beklage, at den hertil maa føie den Bemærkning: at af de 12 Lærde, der i Fortalen til 1ste Bd. S. XII nævnedes som saadanne, der havde givet Haab og Løfte om Bidrag til Tidsskriftet, har hidtil kun een ops fyldt Tilsagnet. Vi finde derfor ogsaa Anledning til paa Ny at bringe i Medlemmernes Erindring, at det vil være umneligt at tilsikkre en regelmæssig halvaarlig Fortsættelse af det historiste Tidsstift; men at man, i Fald en saadan maatte udeblive i. et Halvaar, altid vil søge, og, som vi haabe, finde Udvei til paa en anden, til Selskabets Diemed svarende Maade at benytte de indgaaende Midler faaledes, at Foreningen vil finde sig tilfreds med sammes Anvendelse. Imidlertid vil til

lige Tidsskriftets Trykning og Udgivelse uafbrudt fortsættes, saa snart og saa ofte, som Forraad af antagelige og passende Bidrag dertil haves paa rede Haand.

Selskabet har, som man maatte vente sig, i det andet Aar af sin Tilværelse, ikke vundet saa stærk en Forøgelse af Medlemmer, som i det første; og Bestyrelsen har holdt det for passende og rigtigst, at afholde sig fra videre umiddelbar Jndvirkning herpaa. Imidlertid har en vedligeholdt Deeltagelse for dets Formaal og Virksomhed yttret sig hos Mange. Et Beviis herpaa vil man ogsaa finde deri, at Medlemmernes Antal, som den 15. Marts 1840 var omtrent 550, uagtet den Afgang, som nedenfor vil blive berørt, for Dieblikket udgiør omtrent 630. Vi maae antage, at et saadant Antal vil behøves, hvis Foreningen ved egne Kræfter skal kunne virke noget af Betydenhed; og da der, af naturlige Grunde, maa giores Regning paa en aarlig Afgang, maae vi ønske, at denne Omstændighed ei maatte blive overseet af dem, der af Kiærlighed til Nationalhistorien og historisk Kundskabs og Videnskabs Fremme i Fædrelandet, ønske Selskabet en vedvarende og tiltagende Virksomhed.

Til hiint Maal har Bestyrelsen ogsaa troet at kunne virke, ved at bringe de ved Selskabets Aarsmode i 1840 (Fort. til Tidsstr. 1ste Bd. S. XVI) i Forslag satte videnskabelige Forsamlinger til udførelse. Den maa beklage, at den iffe ofte nok har feet fig understøttet af Historiens ældre eller yngre Dyrkere i Hovedstaden med de til saadanne Forsamlinger fornødne historiske Meddelelser og Foredrag. Imidlertid have dog i et Aars Tid fem eller ser Meder af den Art kunnet finde Sted i Selskabet; og vi tør haabe, at en Indretning, der ei har manglet Bifald, fremdeles vil kunne holde sig; maaskee endog i Fremtiden, som ønskeligt var, blive udvidet til en regelmæssig maanedlig Sammenkomst.

Bestyrelsen har derimod hidtil endnu ei været i Stand til at kunne sætte det vigtige Foretagende i Gang, der i den historiske Forenings Vedtægter er opstillet som en Hovedgienstand for Selskabets Virken: Udgivelsen af et dansk og norst histo

risk-biographisk Lexikon. Endnu er den tilforn berørte Uvished, om et saadant Værk vil kunne udføres efter den lagte Plan, og med den tilsigtede Fuldstændighed, (f. 1ste Binds Fort. S. XIII) iffe hævet. Bestyrelsen har dog hverken opgivet Haabet herom, eller Overbevisningen om Arbeidets store In teresse og Nytte. Den har saaledes troet, i det mindste at burde fiffre de fornødne Pengemidler til engang, hvis heldigere Betingelser indtræde, at begynde Planens Udførelse. En dertil passende Sum af Selskabets Cassebeholdning er i dette Diemed indsat i Kiøbenhavns Sparecasse.

Af andre videnskabelige Foretagender, der kunne ansees svarende til Selskabets Formaal, har Bestyrelsen bestemt sig for Udgivelsen af en Samling af historiske Aarbøger eller Haandbøger; i Liighed med dem, som under Titel af “Anmuaires historiques", fra 1837 af, ere udgivne i Paris af det franske historiske Selskab (Societé de l'histoire de France.) Indholdet af samme vil blive en efterhaanden anlagt Samling af saadanne Hielpemidler, Oplysninger, Undersøgelser, Tabeller, Slægtregistere, m. m. som kunne tiene til Haandbrug, eller jævnlig Benyttelse for Elskere af de nordiske Rigers, særdeles Danmarks Historie. Man vil dog hos os ikke aarligen, men fun af og til, naar Stof dertil er samlet, udgive en saadan liden Bög; og det første Bind, som bl. a. er bestemt til at indeholde en genealogist- historisk Udsigt over de danske Kongeslægter, fra Gorm den Gamle indtil vore Dage, er bestemt at udkomme i næste Halvaar. Et andet, ved sidste Aarsmode omtalt Foretagende, Trykningen af en udvalgt Samling af danske Brevskaber og Diplomer fra det XV. og XVI. Aarhundrede, haabe vi at kunne i det mindste see begyndt under en passende Medvirkning af Selskabet.

Endelig har Bestyrelsen anseet det for overeensstemmende med et af Selskabets Formaal (efter Vedtægternes §. 1: „at fremme historist Konst og Talent, og historiske Studier og Arbeider") at udsætte en historisk Priis. opgave, af saadan Art, at den særdeles maatte funne antages

« SebelumnyaTeruskan »