With Vervolge Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert 1790 (tot 1875) in Noord-Nederland zijn uitgekomen compiled by J. de Jong, C.L. Brinkman and R. van der Meulen. With Wetenschappelijk register, 1850-75 and Alphabetische naamlijst van fonds-artikeln, 1839. 5 vols. Continued as Brinkman's catologus der boeken, Jilid 2

Kulit Depan
 

Halaman terpilih

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Petikan popular

Halaman 383 - Egyptiens portant des Légendes Royales, dans les Musées d'Antiquités de Leide, de Londres, et dans quelques collections particulières en Angleterre ; avec des observations concernant L'Histoire, la Chronologie, et la Langue Hiéroglyphique des Egyptiens ; et un Appendice sur les Mesures de ce peuple. Avec 32 planches [and a biographical sketch of F.
Halaman 352 - KEVERBERG , Du royaume des Pays-Bas sous le rapport de son origine , de son développement et de sa crise actuelle.
Halaman 253 - Catalogue d'étude de ce qui a été publié jusqu'à nos jours sur les Sourds-Muets ; sur l'oreille, l'ouïe, la voix, le langage, la mimique, les aveugles, etc.
Halaman 545 - Loosjcs) . gr. 8". . . . . . . . . ч 0,30 • i • (Alpemeen) op de verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen, en de in- en uitgaande regten en accijnsen, over de jaren 1823 — 42. Z.Bomm., J. Noman en Zn. ('s Enge, Gebr. Belinfanle.) 1844. gr. 8".
Halaman 515 - Perk (A.), Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruiksregten op de beiden en weiden in Gooiland, bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik. Arnh., Is. An. Nijhoff (en Zn.) 1842. gr. 4° ....... «- 2,00 - (C.), Beknopte geschiedenis van Nederland, bijzonder der Noordel. provincien,- door J. VAN WIJK, Rz. verm. en tot op onzen tijd vervolgd. 8» dr. 1839. 9° dr. 1844. 10
Halaman 563 - Verslag van hetgeen, ter gelegenheid van het verblijf des Konings van Holland te Parijs, in de laatste maand van den jare 1809, en in de eerste maanden van den jare 1810, mitsgaders op deszelfs reize derwaarts, is voorgevallen; benevens Aanhangsel en bescheiden, handelende over eene eventueele verdediging der hoofdstad in 1810.
Halaman 409 - 0,50 ——— (W.) , la Chine et l'Europe, ou considérations commerciales sur l'invasion prochaine des produits Asiatiques dans les marchés Européens, et sur les mesures administratives à prendre pour neutraliser les effets que produira, vraisemblablement, dite invasion.
Halaman 697 - HUET, ten betooge, dat het veraefeil van gevoelens, hetwelk onder de protestanten plaats heeft , geen grond oplevert om vast te stellen, dat het Protestantisme zelf niet kan blijven bestaan, maar uit zijn aard vervallen moet...
Halaman 377 - Monde. 1835. gr. 8". . . /0,25. •• — Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen , opgedaan gedurende eene reize naar het Oosten (1832 — 33) ; of aanteekeningen van een reiziger, [vert, door JJF \V«u>.
Halaman 24 - TONT en ARMAND, of de gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen.

Maklumat bibliografi