Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Jilid 5,Trbtan 1-2

Kulit Depan
Ter Lands-drukkerij, 1876
 

Halaman terpilih

Edisi lain - Lihat semua

Istilah dan frasa biasa

Petikan popular

Halaman 23 - zich wel moest informeren op den staat, stand en " gelegenheid van alle der Comps. respectieve kantoren , negotie ę en handel of trafique derzelve en speciaal notitie nemen , hoe , ęin welken form, manier, bij wie, wat, en hoedanige personen ęalles geregeerd en geadministreerd wordt en wel informeren op ęde qualiteiten van alle personen, makende eene particuliere ę rol , van den eersten tot den laatsten toe. Ľ Eveneens moest de gouv.-gen. een algemeenen staat vormen van de bezittingen welke...
Halaman 413 - IndiŽ. (Toegelicht uit de tusschen de regering en de vertegenwoordiging gewisselde stukken, alsmede uit de daarover gevoerde beraadslagingen.) 2e uitgave. Met aanteekeningen door HJ Bool. Gr. 8vo. (XVI en 346 bl.) Zalt-Bommel, Joh. Noman en zoon.
Halaman 88 - ... berekeningen omtrent hetgeen op Java aan den landbouwer overblijft , wanneer hij , bij een middelbaar rijstgewas, het snijloon, de landrente en de kerkelijke tienden heeft betaald : deze en dergelijke onderwerpen , ook voor andere gedeelten van den Archipel , zullen de aandacht van het Instituut trekken , zonder evenwel in het minst te kort te doen aan de eischen van de andere gedeelten der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ.
Halaman 299 - Zie blz. 150 hiervoren. 298 dom is een voortbrengsel der beschaving, geen oorspronkelijke instelling van het menschdom. En niet alleen de individueele eigendom, geheel het persoonlijk optreden van den mensch in de maatschappij is betrekkelijk nieuw. In den beginne mist de individueele mensch alle zelfstandigheid; hij gaat op in de groep waartoe hij behoort. De wetten spreken nauwelijks van hem en bemoeien zich alleen met den stam, de gemeente, het gezin, waarin hij als versmolten is. Eerst van lieverlede...
Halaman 414 - Indie vrij, om op de gronden door hen in eigendom, huur, pacht of gebruik bezeten, zoodanige voortbrengselen te telen, als zij verkiezen, en om daarover naar goedvinden te beschikken, nadat de verschuldigde belasting gekweten en aan de voorwaarden der uitgifte van den grond, voldaan zal zijn.
Halaman 62 - Rijk in andere werelddeelen", bleef onveranderd behouden, maar daarnaast kwamen de volgende twee zinsneden : //Aan de Staten-Generaal zullen, in den aanvang van elke gewone zitting, worden medegedeeld de laatst ingekomen staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volkplantingen en bezittingen. //Het gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt bij de wet geregeld.
Halaman 287 - Une autre erreur trŤs gťnťrale aussi, c'est que l'on parle de ę la propriťtť Ľ comme si c'ťtait une institution ayant une forme fixe et toujours la mÍme, tandis qu'en...
Halaman 174 - KOK, uitgegeven in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel...
Halaman 47 - De penningen, voor een departement toegestaan, kunnen alleenlijk en bij uitsluiting worden gebruikt voor uitgaven tot dat departement behoorende, zoodat geene som kan worden overgeschreven van het eene hoofdstuk van algemeen bestuur op een ander, dan met gemeen overleg der Staten-generaal.
Halaman 279 - Rťsumť's van het onderzoek naar de rechten welke in de gouvernementslanden op Sumatra op de onbebouwde gronden worden uitgeoefend (tweede druk, 1896).

Maklumat bibliografi